uw privacy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Refugio Marnes van groot belang.

Op deze pagina willen wij onze cliënten uitvoerig voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Hieronder leest u, welke informatie op digitale media wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.

1. Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door Refugio Marnes alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij bestelling van productinformatie of een beschikbaarheid navraag. Alle in dit kader benodigde persoon gerelateerde data worden uitsluitend ter waarborging van de eigen zakelijke belangen ten aanzien van advisering en begeleiding van onze cliënten en geïnteresseerden of ten behoeve van het sluiten van een contract ingewonnen, verwerkt en benut. Uw gegevens worden conform de geldende Spaanse wetgeving inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden doorgegeven.
In bepaalde secties van haar website zet Refugio Marnes zogeheten session – cookies in, om deze diensten voor de duur van uw bezoek individueler beschikbaar te kunnen stellen. Dit zijn kleine codes, die onze webserver naar uw computer kan zenden en buiten onze webpagina´s verder geen betekenis hebben. U kunt uw browser zo instellen dat deze u over de plaatsing van cookies informeert. Op die manier wordt het gebruik van cookies voor u transparant gemaakt.

2. Recht op informatie

Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mee, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen.

3. Veiligheid

Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang en misbruik zijn door ons omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.

4. Vragen?

Wanneer u verdere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens heeft, gelieve u zich rechtstreeks te wenden tot Refugio Marnes, wij zijn u tevens graag van dienst bij informatie verzoeken, klachten of annuleringen.

5. Disclaimer

Alle gebruikers van onze website worden geacht op de hoogte te zijn van het feit dat data versturen via email of een contact formulier niet veilig is. Vertrouwelijke informatie moet via toepasselijke kanalen aan ons ter beschikking gesteld worden.

Naam van de verantwoordelijke onderneming:
Refugio Marnes
Directie: W. Pfieffers
Adres: Ptd Marnes 20115 – 03720 Benissa, Alicante, Spanje
email: [email protected]
tel: +34 637063003 / +34 629874489


Doel van de data-inzameling, -verwerking of -benutting:

Refugio Marnes levert producten en diensten o.a. op de gebieden accommodatie-verhuur en catering. Refugio Marnes verzamelt, verwerkt en benut persoon gerelateerde data ter realisatie van voorgenoemde doelen.
Persoonlijke gegevens worden door Refugio Marnes alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij bestelling van producten of diensten of als u opteert voor het ontvangen van een nieuwsbrief.

Beschrijving van de categorieën van de betrokken groepen personen en de desbetreffende data of data categorieën:

  • Adresgegevens van geïnteresseerden en klanten
  • Adresgegevens voor eigen reclame- en informatie- doelen
  • Betalingsgegevens van klanten die nodig zijn voor een contractuele relatie met Refugio Marnes
  • Adresgegevens van weigeraars van reclame
  • Gegevens van leveranciers, voor zover deze voor de realisatie van bovengenoemde doeleinden noodzakelijk zijn.

Ontvangers en categorieën van ontvangers, met wie de data gedeeld kunnen worden:

Openbare en externe instanties, aangewezen op grond van een wetsvoorschrift, interne afdelingen en gelieerde ondernemingen alsmede contractpartners, voor zover deze voor de realisatie van bovengenoemde doeleinden noodzakelijk zijn. Doorgifte aan derden voor commercieel gebruik vindt niet plaats.

Termijnen voor het wissen van data:

Klantgegevens en betalingsdata worden na afloop van het op de beëindiging van de overeenkomst volgende kalenderjaar gewist, voor zover op grond van wettelijke regelingen geen langere bewaarperiode is vereist (bevoorbeeld belastingrecht richtlijnen). Gegevens van geïnteresseerden, wervingsgegevens en leveranciergegevens worden gewist zodra het desbetreffende oogmerk is vervallen en voor zover op grond van wettelijke regelingen geen langere bewaarperiode is vereist.

Geschillen:

Refugio Marnes heeft belang bij een snelle en efficiënte afhandeling van geschillen. Indien een geschil niet via de normale interne procedure kan worden bijgelegd, bestaat de mogelijkheid, een onafhankelijke arbitrageprocedure overeen te komen. Het voorstel voor arbitrage door een toepasselijke instantie kan daarbij door Refugio Marnes of door de cliënt worden gedaan. De beslissing van de arbitrage-instantie is voor beide partijen alleen bindend als beide partijen instemmen. Alle arbitrage-procedures vallen onder de wetten van Spanje.

 

Refugio Marnes

 

U kunt deze tekst downloaden als pdf.